Over VGN

Algemeen

Algemene info over de vereniging

De VGN is een beroeps- en belangenvereniging van (aspirant)gipsverbandmeesters en aangeslotenen.
Zij is op 1 juni 1990 ontstaan na een fusie tussen de Nederlandse Vereniging van Gipsverbandmeesters (NVG), opgericht in 1964 en de Nederlandse Vereniging voor Gipskamerpersoneel (NVGP), opgericht in 1979.

De VGN heeft een goede naam bij instellingen binnen de gezondheidszorg, bij bedrijven en overheidsinstanties, zowel in Nederland alsook in het buitenland. Ze was in 1990 aangesloten bij de (thans niet meer bestaande) International Society of Orthopaedic Technologists (ISOT), een overkoepelende mondiale beroepsvereniging. Op dit moment is ze als vereniging aangesloten bij NU'91.

In 2004 heeft de VGN ervoor gezorgd, dat het beroepsdeelprofiel en de beroepscode voor gipsverbandmeesters werd herschreven en ook formeel is aanvaard. In 2015 is het beroepsprofiel herschreven, met betrekking tot de dan geldende normen en werkzaamheden.

De VGN kent voor de leden een aantal doelstellingen:

  • Zij bevordert de contacten tussen de leden,
  • Zij draagt bij tot meerdere bekwaamheid van haar leden, zowel op praktisch als theoretisch gebied,
  • Zij behartigt de belangen van de leden en het beroep Gipsverbandmeester in de ruimste zin van het woord.

Zij tracht deze doelstellingen te bereiken door het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten, waarin op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderwerpen en/of beroepsbelangen van de leden worden behandeld, het een en ander in samenwerking met de Nederlandse Orthopeden Vereniging (NOV), de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie (NVT) en andere binnen- en buitenlandse organisaties op dit gebied.

Buiten de statutair verplichte jaarvergadering (voorjaar) en de daaraan gekoppelde studiedag, organiseert en/of neemt de VGN deel aan symposia, seminars en congressen. Ook activeert de vereniging Regio-refereeravonden en bevordert actieve deelname aan Workshops vanuit de commercie. 

Verder kent de vereniging drie categorieën leden:

  • Leden; de gipsverbandmeesters
  • Aspirant-leden; zij die de opleiding tot gipsverbandmeester volgen en
  • Aangeslotenen; zij die niet tot de bovenstaande categorieën behoren, maar wel nauw bij het vakgebied betrokken zijn.

Het contributiebedrag voor aangeslotenen bedraagt € 45,- per jaar en voor aspirant-leden is er gedurende de opleiding géén contributie verschuldigd. Voor leden bedraagt de contributie € 90,- per jaar. De hoogte van het contributiebedrag wordt jaarlijks, op voorstel van het bestuur, opnieuw door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Tevens dient de contributie uiterlijk op 31 december van elk lopend jaar te zijn voldaan. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Zij die lid willen worden, dienen zich hiervoor schriftelijk aan te melden bij de secretaris van de VGN of kunnen zich aanmelden via het invulformulier op deze site.